Uolo

پکیج های SDK Manager

یکی از مشکلات کسانی که میخواهند برنامه نویسی رو فرا بگیرن دانلود پکیجهای برنامه SDK هست. همانطور که میدانید گوگل ip ایران رو تحریم کرده و دانلود ابزارهای SDK خیلی مشکل شده. در ادامه این مطلب شما میتونید تمام ابزار ها به همراه API ها و NDK های SDK رو دانلود کنید.

دقت کنید اگر بعضی از فایلهای پایین رو نتونستید دانلود کنید حتما از برنامه تغییر آیپی استفاده کنید.

 

پک Google Play Service:

google_play_services_v7.zip
google_play_services_v8.zip
google_play_services_v9.zip
google_play_services_v11.zip
google_play_services_v12.zip
google_play_services_v13.zip
google_play_services_v15.zip

google_play_services_v16.zip

 

پک NDK

مخصوص ویندوز:

ndk-r11c-x86_64.zip

ndk-r12b-x86_64.zip

ndk-r13b-x86_64.zip

ndk-r14b-x86_64.zip

ndk-r15c-x86_64.zip

ndk-r16b-x86_64.zip

ndk-r17c-x86_64.zip

ndk-r18b-x86_64.zip

ndk-r11c-x86.zip

ndk-r12b-x86.zip

ndk-r13b-x86.zip

ndk-r14b-x86.zip

ndk-r15c-x86.zip

ndk-r16b-x86.zip

ndk-r17c-x86.zip

ndk-r18c-x86.zip

مخصوص مک:

ndk-r11c-x86_64.zip

ndk-r12b-x86_64.zip

ndk-r13b-x86_64.zip

ndk-r14b-x86_64.zip

ndk-r15c-x86_64.zip

ndk-r16b-x86_64.zip

ndk-r17c-x86_64.zip

ndk-r18b-x86_64.zip

مخصوص لینوکس:

ndk-r11c-x86_64.zip

ndk-r12b-x86_64.zip

ndk-r13b-x86_64.zip

ndk-r14b-x86_64.zip

ndk-r15c-x86_64.zip

ndk-r16b-x86_64.zip

ndk-r17c-x86_64.zip

ndk-r18b-x86_64.zip

پک فلاتر(Flutter):

مخصوص ویندوز:

v1.2.1
v1.0.0

مخصوص لینوکس:

v1.2.1
v1.0.0

مخصوص مک:

v1.2.1
v1.0.0

 

پک Build-tools

مخصوص ویندوز:

build-tools_r28.0.3.zip

build-tools_r28.0.2.zip

build-tools_r28.0.1.zip

build-tools_r28-rc2.zip

build-tools_r28-rc1.zip

build-tools_r28.zip

build-tools_r27.0.3.zip

build-tools_r27.0.2.zip

build-tools_r27.0.1.zip

build-tools_r27.zip

build-tools_r26.0.3.zip

build-tools_r26.0.2.zip

build-tools_r26.0.1.zip

build-tools_r26.zip
build-tools_r26-rc1.zip
build-tools_r26-rc2.zip
build-tools_r25.0.2.zip
build-tools_r25.0.1.zip
build-tools_r25.zip
build-tools_r24.0.3.zip
build-tools_r24.0.2.zip
build-tools_r24.0.1.zip
build-tools_r24.zip
build-tools_r23.0.3.zip
build-tools_r23.0.2.zip
build-tools_r23.0.1.zip
build-tools_r23.zip
build-tools_r22.0.1.zip
build-tools_r22.zip
build-tools_r21.1.2.zip
build-tools_r21.1.1.zip
build-tools_r20.zip
build-tools_r19.1.zip

مخصوص مک:

build-tools_r28.0.3.zip

build-tools_r28.0.2.zip

build-tools_r28.0.1.zip

build-tools_r28-rc2.zip

build-tools_r28-rc1.zip

build-tools_r28.zip

build-tools_r27.0.3.zip

build-tools_r27.0.2.zip

build-tools_r27.0.1.zip

build-tools_r27.zip

build-tools_r26.0.3.zip

build-tools_r26.0.2.zip

build-tools_r26.0.1.zip

build-tools_r26.zip
build-tools_r26-rc2.zip
build-tools_r26-rc1.zip
build-tools_r25.0.2.zip
build-tools_r25.0.1.zip
build-tools_r25.zip
build-tools_r24.0.3.zip
build-tools_r24.0.2.zip
build-tools_r24.0.1.zip
build-tools_r24.zip
build-tools_r23.0.3.zip
build-tools_r23.0.2.zip
build-tools_r23.0.1.zip
build-tools_r23.zip
build-tools_r22.0.1.zip
build-tools_r22.zip
build-tools_r21.1.2.zip
build-tools_r21.1.1.zip
build-tools_r20.zip
build-tools_r19.1.zip

مخصوص لینوکس:

build-tools_r28.0.3.zip

build-tools_r28.0.2.zip

build-tools_r28.0.1.zip

build-tools_r28-rc2.zip

build-tools_r28-rc1.zip

build-tools_r28.zip

build-tools_r27.0.3.zip

build-tools_r27.0.2.zip

build-tools_r27.0.1.zip

build-tools_r27.zip

build-tools_r26.0.3.zip

build-tools_r26.0.2.zip

build-tools_r26.0.1.zip

build-tools_r26.zip
build-tools_r26-rc2.zip
build-tools_r26-rc1.zip
build-tools_r25.0.2.zip
build-tools_r25.0.1.zip
build-tools_r25.zip
build-tools_r24.0.3.zip
build-tools_r24.0.2.zip
build-tools_r24.0.1.zip
build-tools_r24.zip
build-tools_r23.0.3.zip
build-tools_r23.0.2.zip
build-tools_r23.0.1.zip
build-tools_r23.zip
build-tools_r22.0.1.zip
build-tools_r22.zip
build-tools_r21.1.2.zip
build-tools_r21.1.1.zip
build-tools_r20.zip
build-tools_r19.1.zip

 

پک API

API 2 (اندروید 1.1)
API 3 (اندروید 1.5)
API 4 (اندروید 1.6)
API 5 (اندروید 2)
API 6 (اندروید 2.0.1)
API 7 (اندروید 2.1)
API 8 (اندروید 2.2)
API 9 (اندروید 2.3)
API 10 (اندروید 2.3.3)
API 11 (اندروید 3)
API 12 (اندروید 3.1)
API 13 (اندروید 3.2)
API 14 (اندروید 4)
API 15 (اندروید 4.0.3)
API 16 (اندروید 4.1)
API 17 (اندروید 4.2)
API 18 (اندروید 4.3)
API 19 ( اندروید 4)
API 20 (اندروید 4.4)
API 21 (اندروید 5)
API 22 (اندروید 5.1)
API 23 (اندروید 6)
API 24 (اندروید 7)
API 25 (اندروید 7.1)
API 26 ( اندروید 8)

API 27 (اندروید 8.1)

API 28 (اندروید 9)

فولدر platform-tools

ویندوز:

platform-tools.zip

مک:

platform-tools.zip

لینوکس:

platform-tools.zip

پک Samples(پروژه های آماده)

Samples API 8
Samples API 11
Samples API 12
Samples API 13
Samples API 14
Samples API 15
Samples API 16
Samples API 17
Samples API 18
Samples API 19
Samples API 21
Samples API 22
Samples API 23

2 comments

تکنولوژی